Эрхэм зорилго

БАЙГУУЛЛАГЫН АЛСЫН ХАРАА

Чадварлаг, мэргэшсэн албан хаагчид бүхий орчин үеийн техник хэрэгслээр хангагдсан, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах үйлчилгээг аж ахуйн нэгж байгуулага, иргэдэд шуурхай хүргэдэг байгууллага байна.

Эрхэм зорилго

Онцгой байдлын хэлтсийн эрхэм зорилго нь орон нутагт гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөх, зохион байгуулах, гамшгийн эмзэг байдал, эрсдлийг бууруулах

Зорилт

Сургалтын чанарыг дээшлүүлж урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулна

                  

ЭРХЭМЛЭХ ҮНДСЭН ЗАРЧИМ

-Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах хор уршгийг арилгах, хойшлуулашгүй сэргээн босгох үйл ажиллагааг цаг хугацаанд нь түргэн шуурхай явуулах.

-Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлэхдээ хүн ам, барилга байгууламж, үйлдвэрлэлийн нягтрал байршил, байгаль цаг уурын нөхцөл, үйлдвэрлэл технологийн онцлог, гамшгийн бодит аюулын зэрэглэлийг харгалзан үзэх.

-Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээг иж бүрнээр хэрэгжүүлэх.

-Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг өмчийн төрөл, хэлбэрийг үл харгалзан зохион байгуулах.

-Төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдийн хүч оролцоог уялдуулан зохицуулах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>