Category Archives: Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа

ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 1 ДҮГЭЭР САР

                   1.Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар:

                1.1. Аймгийн Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчилэн батлуулах тухай хүсэлт, захирамжийн төслийг гаргаж аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэст хүргүүлэв.

                1.2. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 2015 онд зохион байгуулах нэгдсэн төлөвлөгөөг гарган Онцгой байдлын хэлтсийн даргаар батлуулж хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

                2.Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны талаар:

      2.1. Онцгой байдлын хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу төрийн захиргааны болон улсын онц чухал объекдуудад гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй